Tennispark Sloterplas
Q&A

Q&A

Voor project Tennispark Sloterplas zijn er al diverse bewonersavonden georganiseerd. Op deze pagina is een Q&A opgesteld van de bewonersavond van 28 oktober 2021. Heeft u na het lezen nog onbeantwoorde vragen? Stel deze dan via tennisparksloterplas@vorm.nl.

Bewonersavond 28 oktober 2021

Er zijn tijdens de bewonersavond op 28 oktober 2021 diverse vragen gesteld die betrekking hebben op de ontwikkelingen rondom het Tennispark Sloterplas. Hieronder staan deze vragen inclusief antwoord. Heeft u na het lezen nog onbeantwoorde vragen? Stel deze dan via tennisparksloterplas@vorm.nl en wij zullen deze voor u beantwoorden.

 

In de eerder gepresenteerde plannen is de brug over de Burgermeester Cramergracht ter discussie gesteld, waarom is deze brug nog onderdeel van het plan?
De fiets- en voetgangersbrug is in de plannen gebleven om de leefbaarheid van verschillende gebieden te versterken en voor het faciliteren van huisvuilinzameling vanuit de nieuwe woonwijk. Hiernaast stimuleert deze aanvulling in het fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk minder autogebruik.

Hoe wordt de kans op overlast door de komst van de nieuwe brug geminimaliseerd?
Door het beheer van de openbare ruimte te betrekken bij het ontwerptraject van de openbare ruimte en de brug,  moet de brug zo ingericht worden dat overlast geminimaliseerd wordt. Daarnaast zullen toekomstige bewoners van de nieuwbouw zorgen voor meer ogen op straat.

Maakt de extra metro uitgang bij de Jan Evertsenstraat ook deel uit van dit project?
De extra metro uitgang is geen onderdeel van dit plan. Er is ruimtelijk rekening gehouden met een mogelijke toekomstige tweede Metro uitgang aan de Jan Evertsenstraat. In het plan is geanticipeerd op een mogelijke verkeersstroom als gevolg van deze verandering.

Wat gebeurt er met het bestaande groen en de bestaande bomen?
Er zullen bomen worden gerooid in het plan, ter compensatie worden nieuwe bomen voor terug geplant. De grote Canadese Populieren aan de Burgemeester Cramergracht kunnen, zoals het er nu naar uit ziet blijven, deze worden nog wel onderzocht op vitaliteit. Dit om te voorkomen dat na realisatie van de bouwplannen de bomen met een korte levensverwachting alsnog moeten worden gekapt.  De populieren die langs het spoor staan komen te vervallen omwille van de planontwikkeling. Het streven is een sluitende bomenbalans te hebben conform de Bomenverordening van de Gemeente Amsterdam, indien de bomenbalans niet sluitend is worden bomen gecompenseerd conform de Bomenverordening van Amsterdam. Dit wordt inhoudelijk verder onderzocht.

Hoe ziet het toekomstige woonprogramma eruit?
Het plan is ontwikkeld middels de 30-40-30 verhouding. Dit betekend dat 30% van de woningen bestemd zijn voor sociale huur, 40% van de woningen voor midden huur en 30% in de vrijesector (koop of huur). Aanvullend zijn er met de gemeente afspraken gemaakt dat van alle midden huur woningen 50% wordt uitgevoerd als 3-kamer woning. De sociale huurwoningen variëren van studio’s (voor starters) tot 3-kamer appartementen en enkele eengezinswoningen. In het koopsegment worden kleinere appartementen en grotere appartementen gerealiseerd.

Wat wordt er gedaan om speculatie op deze woningen tegen te gaan?
De sociale woningen worden verkocht aan een Amsterdamse Woningcorporatie, de midden huur woningen worden verkocht aan een nader te bepalen (institutionele) belegger welke de woningen voor 25 jaar in de gereguleerde midden huur moet aanbieden, de vrije sector woningen worden in de koop of huur aangeboden. Voor de koopwoningen is het beleid “Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners” ingegaan per 8 juli 2020 van toepassing.  

Het stroomnet in Amsterdam is erg belast, in het plan staan veel groeninitiatieven maar waarom worden er geen zonnepanelen toegepast?
Het plangebied is onderdeel van het concessiegebied van Vattenfall. Het plan wordt primair aangesloten op het stadswarmte netwerk van Vattenfall, dit doen wij ook in relatie tot de duurzaamheidsambities die de stad Amsterdam gaat stellen vanaf 1 juli 2022. Dit wordt naar verwachting uitgewerkt door de combinatie van de traditionele stadsverwarming in combinatie met koeling en naar verwachting PV-panelen. Dit systeem wordt de komende tijd door het ontwerpteam verder uitgewerkt. De groene gevels zijn onderdeel van het natuurinclusief bouwen zodat bijvoorbeeld vogelsoorten zich kunnen nestelen in het gebied.

Worden in de parkeergarage plaatsen uitgevoerd met laadpalen en hoe wordt de brandveiligheid hiervan geborgd?
Ja, de parkeerplaatsen worden uitgevoerd met laadpalen. Om de brandveiligheid te borgen zijn wij in gesprek met een brandveiligheidsadviseur en wordt er gesproken met de brandweer.

Wordt er horeca gerealiseerd aan de Jan Evertsenstraat?
Voor zowel de tennisaccomodatie als het plangebied wordt er horeca gerealiseerd in de toren. Op het niveau van de tennisbanen wordt een terras gerealiseerd met zicht op de buitenbanen. Op het niveau van de Jan Evertsenstraat wordt in de verdere planuitwerking onderzocht of hier nog een kleinschalige horecagelegenheid met een klein terras grenzend aan het plein kan worden gerealiseerd.

Zijn er nog andere sportgelegenheden of is het plan alleen gericht op tennis en padel?
Vooralsnog is er in het plan alleen padel en tennis opgenomen. In de school is nog een gymzaal met eigen ontsluiting aan het fietspad, het gebruik van deze zaal in de avonduren een beslissing van het schoolbestuur waar wij geen invloed op hebben.

Waar komt de ontsluiting van het tenniscomplex?
De gehele ontsluiting van het tenniscomplex is gelegen aan het plein welke wordt gerealiseerd aan de Jan Evertsenstraat.

Komen er wel voldoende gezinnen in de buurt voor de 3-in-1 school?  
De noodzaak van de basisschool is onderzocht en vastgelegd in de projectnota Jan Evertsenstraat. Het kinderdagverblijf (KDV) is een commerciële voorziening, wat niet betekend dat de andere KDV’s in de buurt moeten wijken.             

Worden er een nieuwe winkelvoorzieningen gerealiseerd door de toename van het aantal bewoners in dit plan?
Winkelvoorzieningen hoeven niet in dit plangebied gerealiseerd te worden. In de Projectnota Jan Evertsenstraat is wel opgenomen dat in het deel Mercatorpark een supermarkt wordt gerealiseerd.

Hoelang zal het hele bouwtraject duren?
In de huidige planning koersen wij op een start bouw rond de zomer van 2023. We beginnen dan met het bouwrijp maken en aansluitend de bouwwerkzaamheden. De oplevering zal dan in het 4e kwartaal van 2026 plaatsvinden. Dit onder het voorbehoud van de juiste vergunningen, flora en fauna wetgeving (bijvoorbeeld broedseizoenen van vogels), weersomstandigheden etc.

Wat wordt er gedaan om de omgeving leefbaar te houden tijdens de bouw?
Voor de woningbouw wordt er een tijdelijke brug aangelegd aan de Jan Evertsenstraat waardoor er geen bouwverkeer langs de August Vermeylenstraat gaat. Over hoe de school gerealiseerd wordt kunnen wij geen uitspraken doen. Zodra hier een bouwer voor bekend is worden er met de gemeente afspraken gemaakt hoe we de bouwlogistiek veilig kunnen vormgeven en zoveel mogelijk rekening houden met de personen die wonen rondom de bouw. In het huidige ontwerp zijn we bezig met het onderzoeken van Prefab bouwsystemen, zodat het bouwen mogelijk sneller kan en het aantal transport bewegingen naar de bouw verminderd.  

Tennispark Sloterplas is een project van: