Frontier
Toekomst Spuiboulevard

Toekomst Spuiboulevard

De Spuiboulevard vormt de schakel tussen het historisch centrum van Dordrecht en de vooroorlogse schil ten zuiden hiervan en is toe aan verandering. De kantoren die er staan zijn verouderd en hebben een te grote korrelgrootte waardoor ze matig aansluiten op de historische binnenstad en vooroorlogse schil. Daarnaast is er een toenoemende woonvraag en is er de wens om ook nieuwe doelgroepen naar Dordrecht te trekken. Op de rand van het historische centrum naar een nieuw stedelijk woonmilieu in de 19e eeuwse schil.

 • Home
 • Toekomst Spuiboulevard

Aan de rand van de historische binnenstad

Het plangebied bevindt zich aan de Spuiboulevard op loopafstand van het station en aan de rand van de historische binnenstad in de 19e eeuwse schil. De locatie ligt in nabijheid van het station van Dordrecht en in de luwte van het winkelhart van de binnenstad van Dordrecht. Het plangebied wordt omringd door woningbouw maar bevat in de huidige situatie vooral een kantorenprogramma. Door op deze plek te voorzien in een woningbouwprogramma wordt ook programmatisch een meer geleidelijke overgang gerealiseerd tussen centrum en 19e eeuwse schil.

Gebiedsvisie Spuiboulevard

De Drechtsteden staan voor een forse woningbouwopgave: Dordrecht blijft onverminderd aantrekkelijk als woonomgeving. De behoefte aan meer (binnenstedelijke) woningbouwlocaties is groot. En dat biedt kansen. De gemeenteraad heeft in 2018 de Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o. vastgesteld. Deze gebiedsvisie is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van een uitgebreid participatietraject. 

Om te horen hoe de stad denkt over de herontwikkeling van het gebied Spuiboulevard is begin 2018 een SpuiSafari georganiseerd, waarin oa. bewoners hun eigen visie formuleerde op het gebied. Door Stichting de Stad werd een vervolg gegeven aan de SpuiSafari. Zij hebben samen met stakeholders (bewoners, ondernemers, experts) ontwerpend onderzoek verricht. Tijdens een viertal avonden is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen/ bouwstenen: 

 • De relatie met de stad en de parkeer-/mobiliteitsopgave
 • Stedelijk weefsel en programma
 • Openbare ruimte en duurzaamheid
 • Huis van de Stad

Met de gebiedsvisie Spuiboulevard geeft de gemeente richting aan deze kansrijke gebiedsontwikkeling. Het vormt een kader voor private initiatieven binnen de bestaande stedelijke context en een kader voor de integrale herontwikkeling van de voormalige gemeentelijke kantoren aan de Spuiboulevard. De Spuiboulevard moet een ruimte worden met verblijfskwaliteit en een brug slaan tussen 19e eeuwse schil en het centrum. Zonder auto’s en met een busbaan en meer ruimte voor fietser en voetganger. 

Uitkomsten uit het participatietraject die in het stedenbouwkundig raamwerk vorm krijgen zijn onder andere; sunspots en pleinruimtes langs de Spuiboulevard, landschappelijke inrichting van de openbare ruimte, hoogbouwaccenten in de 2e linie en de grotendeels autovrije inrichting van het gebied.

Zorg voor samenhang in de Schil-West

Inmiddels is er een ontwerp gekozen voor het Huis van Stad en Regio en loopt het ontwerptraject voor de herinrichting van de openbare ruimte Spuiboulevard. De diverse projecten in de deelgebieden vragen om samenhang en afstemming, hoewel elk project een eigen ontwikkeldynamiek heeft. 

De herontwikkeling van de locatie stadskantoor hangt samen met de verhuizing van de gemeentelijke diensten naar het te bouwen Huis van Stad en Regio in deelgebied 1. De Crownpoint locatie en de Yuliuslocatie volgen een eigen ontwikkeltempo dat los staat van deze fasering. De Spuihavengarage voorziet in de parkeerbehoefte voor de toekomstige woningen. De herinrichting van de openbare ruimte, deelgebied 3, brengt de verschillende plannen aan de Spuihaven samen. 

Deelgebied 1: 

 • Huis van Stad en Regio - Aanleiding en voorwaarde om deelgebied 2 te kunnen herontwikkelen.

Deelgebied 2

 • Spuihavengarage - Ontwikkeling die vooraf gaat aan woningbouw. Deze garage voorziet in parkeerbehoefte voor de nieuwe woningen.
 • Herontwikkeling locatie stadskantoor - Kan beginnen na de renovatie en uitbreiding van de Spuihavengarage en de bouw van Huis van Stad en Regio.
 • Crownpoint locatie (project Frontier) - Op eigen tempo te ontwikkelen, los van de dynamiek rondom het stadskantoor.
 • Yulius locatie - Kan kantoor blijven of in samenhang met de locatie stadskantoor binnen het raamwerk worden herontwikkeld naar wonen. 

Deelgebied 3

 • Herinrichting openbare ruimte Spuiboulevard Verbinding tussen de diverse plandelen.

 

Zorgvuldige stedenbouwkundige inbedding

De historische context in combinatie met principes en uitgangspunten bepalen de stedenbouwkundige inbedding van de nieuwe woningbouw ontwikkeling in haar omgeving. De nieuwe ontwikkeling grenst aan een aantal belangrijke stedenbouwkundige structuren van Dordrecht.

Spuiboulevard
De Spuiboulevard wordt volgens de gebiedsvisie een lineair stadspark; groen, comfortabel en met hoge verblijfskwaliteit. De rooilijn van de bebouwing versterkt deze continuiteit langs de Spuihaven en maakt dat het westelijk en oostelijk deel van de Spuiboulevard beter aan elkaar worden verbonden. Twee pleinruimtes vormen een onderbreking en bieden de mogelijkheid voor een aangenaam microklimaat bij diverse weersomstandigheden; er zijn steeds zowel zon- als schaduwplekken. Er ontstaat een sequentie van pleinruimtes langs de boulevard die de kwaliteit ervan versterken, bijvoorbeeld ook ter hoogte van het nieuwe Huis van Stad en Regio.

19e eeuwse Schil
Kenmerkend voor Dordrecht zijn hoven en een fijnmazig stratenpatroon. Door uit te gaan van meerdere stedelijke bouwblokken ontstaat een fijnmazig netwerk van informele routes voor voetgangers en fietsers tussen de Spuiboulevard en het Geldelozepad, in aansluiting op de omgeving. Deze dwarsrelaties zorgen tevens voor doorzichten tussen de Spuiboulevard en het Geldelozepad. Samen met de herintroductie van hoven wordt de schil aangeheeld. Bestaande eigendomsstructuren en kabels en leidingen worden zo veel mogelijk gerespecteerd. Dit maakt het plan flexibel realiseerbaar. Bomen met monumentale waarde worden zorgvuldig ingepast ten behoeve van een hoogwaardige buitenruimte.

Zicht op de kerk
De zichtlijnen op de kerk die bepalend zijn geweest voor de opzet van de wijk Krispijn worden gerespecteerd. Deze zichtlijnen bepalen de positionering van hoogteaccenten binnen de stedenbouwkundige opzet en dicteren gedeeltelijk de maximale bouwhoogte.

Binnenstedelijk woonmilieu

Zoals aangegeven in de Gebiedsvisie Spuiboulevard wordt voor deze locatie ingezet op een binnenstedelijk woonmilieu dat de 19e eeuwse schil verlengt tot het historische centrum. Er wordt een woonmilieu beoogd dat zich voegt in de stedelijke context, en daar een nieuwe historische laag aan toevoegt. Door de ruime opzet van hoven, de levendigheid van de binnenstad op loopafstand en goed verbonden met het OV ontstaat een dynamisch woonmilieu.

Het woonmilieu is fijnmazig, stedelijk, autoluw en heeft een hoge dichtheid naast een hoge kwaliteit uitstraling van openbare ruimte, hoven en gebouwen. Het leest als een geheel, maar biedt ook de ruimte tot individuele expressie op gebouwniveau. Er wordt gewoond tot op de begane grond, waarbij er speciale aandacht wordt besteed aan de overgang tussen binnen en buiten. De woningen activeren de aangrenzende openbare ruimte. De openbare ruimte is groen, van hoge kwaliteit en draagt bij aan het versterken van ambities rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie en ecologie. 

De Spuihavengarage is een groot gebouwd volume, goed zichtbaar vanuit de binnenkant van het middelste bouwblok. Deze gevel wordt een groene gevel die een aangename sfeer geeft en het gewenste wooncomfort voor de woningen aan het hof en die positief bijdraagt aan natuurinclusief bouwen en biodiversiteit.

Programma

De drie bouwblokken vormen één ensemble en bestaan uit een gemengd stedelijk woonmilieu. Waar de openbare ruimte uitnodigt tot recreatie en verblijf, bieden de hoven meer rust en sociale cohesie. De nadruk zal liggen op wonen, gemengd met functies ter ondersteuning van de buurt. Denk aan sociaal maatschappelijke voorzieningen, of werken aan huis. Buurt gerelateerde of sociaal maatschappelijke functies en woon-werkwoningen worden geclusterd in de plinten rondom het oostelijke plein langs de Spuiboulevard en nabij de Spuiweg. Ook op het westelijke plein is ruimte voor een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Op het westelijke plein heeft een residentieel karakter. De bestaande parkeergarage wordt uitgebreid op de huidige locatie. Halfverdiept parkeren is alleen mogelijk onder de Crownpointlocatie (project Frontier) ten behoeve van het nieuwe woonprogramma op deze locatie.

Langzaam verkeer en OV

Dit binnenstedelijke woongebied kenmerkt zich door een autoluwe (auto te gast) en soms autovrije openbare ruimte. De openbare ruimte stelt de voetganger en fietser centraal. De inrichting heeft een overwegend groen karakter. Fietsenstallingen zijn inpandig en worden ingepast op de begane grond. De stalling is goed toegankelijk vanaf de openbare ruimte. Lopen en fietsen zijn voor bewoners en bezoekers altijd de meest voor de hand liggende en comfortabele keuzes boven auto en OV. De Spuiboulevard en de noordzuid verbindingen worden ingericht voor langzaam verkeer. Ook komt er een voetgangersontsluiting door het middelste woonhof die de parkeergarage optimaal laat aansluiten op de binnenstad. Er ontstaat een fijnmazig doorwaadbaar gebied dat een brug slaat tussen binnenstad en 19e eeuwse schil en optimaal aansluit op de omliggende straten. Het gebied is met het OV optimaal bereikbaar. Aan het westelijke plein ligt een bushalte.

(Vracht-)Auto verkeer

Het plangebied is multimodaal optimaal goed bereikbaar. In een binnenstedelijk woongebied is de auto te gast en wordt er niet harder dan 30 km/u gereden. De fiets en voetganger staan op 1! De Spuiboulevard wordt voor een groot deel autovrij. De auto’s worden zo snel mogelijk van de boulevard afgevangen door de inritten naar garages zo westelijk mogelijk in het plan te situeren. Het profiel van de Spuiboulevard met busbaan en ruimte voor fietsers en verblijf is nog in de ontwerpfase. Parkeren voor de nieuwe woningen wordt voorzien in de Spuihavengarage, deze wordt uitgebreid en gerenoveerd en is bedoeld voor bewoners van het plangebied en bezoekers van het centrum. Ook kan er worden geparkeerd aan de Weeskinderendijk. Daarnaast zal op de Crownpoint-locatie (project Frontier) een halfverdiepte parkeervoorziening komen. Deze is voor de bewoners van dit bouwblok.

Hoven en pleinen

Het raamwerk gaat uit van Dordtse hoven waarin rustig en collectief gewoond kan worden, midden in het centrum. Het plan bestaat uit drie bouwblokken met allemaal een eigen binnenwereld. De entrees naar deze binnenwerelden dienen herkenbaar en met zorg ontworpen te worden. Aan de Spuiboulevard komen twee pleinen te liggen, beiden met groen karakter en woonkwaliteit. Deze opzet zorgt voor zon tot op de Spuiboulevard en een stedelijke diversiteit in openbare ruimtes over de volledige lengte van de Spuiboulevard. Woningen op de begane grond hebben een voorzone die onderdeel is van de architectuur om een geleidelijke overgang van publiek naar privaat mogelijk te maken en de straat te verlevendigen.

Spuihavengarage

Er is een grote uitdaging rondom mobiliteit en het bereikbaar houden van de binnenstad van Dordrecht. Parkeercapaciteit wordt op andere plaatsen in de binnenstad ingeperkt. De Spuihavengarage blijft en wordt uitgebreid. De parkeergarage zal niet alleen de nieuwe bewoners bedienen, ook een deel van het bezoekersparkeren voor het centrum van Dordrecht kan in de Spuihavengarage terecht. Entrees voor voetgangers worden gekoppeld aan de pleinen langs de Spuiboulevard, vanwaar makkelijk een rondje Dordt gelopen kan worden.

Ambities voor natuurinclusief bouwen

De ambities voor natuurinclusief bouwen zijn opgenomen in de concept Omgevingsvisie 1.0 van de gemeente Dordrecht. Het behouden en stimuleren van de biodiversiteit is een belangrijk speerpunt. Natuurinclusief bouwen is één van de manieren om onze biodiversiteit te stimuleren. De ecologische waarde van de 19e eeuwse Schil in de huidige situatie lijkt vanwege het grotendeels verhard oppervlak beperkt. De biodiversiteit in de Schil-west kan met de nieuwe ontwikkelingen worden
versterkt in kwantiteit en kwaliteit. Voor het verminderen van hittestress en opvangen van piekbuien is het ook belangrijk dat er meer groen wordt gerealiseerd. Daarbij gaat niet alleen de leefbaarheid omhoog, maar het maakt ook dat de Schil beter bestand is tegen extremen in de toekomst.

Bron: gemeente Dordrecht

Heb je interesse in dit project?

Schrijf je in