Algemene voorwaarden Adviseurs

Hieronder vind je onze onze Algemene voorwaarden voor Adviseurs (versie 3, 2019) die ook te downloaden zijn.

                                                                                                                              

I  ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

Opdrachtgever: VORM. Hieronder wordt verstaan: de besloten vennootschap VORM Ontwikkeling B.V. (KvK 24407638) of VORM Bouw B.V. (KvK 23024782) of VORM Transformatie en Renovatie B.V. (KvK 57055254), allen gevestigd te Papendrecht aan de Veerweg 165, (tenzij de Overeenkomst bepaalt dat een andere vennootschap of entiteit opdrachtgever is).

Adviseur: de in de Overeenkomst aangeduide Adviseur.

Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Adviseur gesloten overeenkomst waarin (onder meer) het hoofdvoorwerp, althans de werkzaamheden van de Adviseur, het honorarium en het project of object van uitvoering zijn omschreven.

2. Rangorde

Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Afwijkingen van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd en bevoegdelijk zijn ondertekend.

3. Algemeen

  • Adviezen dienen te voldoen aan de krachtens de Overeenkomst gestelde eisen en voorwaarden.
  • Adviezen dienen technisch uitvoerbaar te zijn.
  • Adviezen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen.
  • Adviezen dienen te passen binnen het door Opdrachtgever gestelde budget.
  • Adviseur zal Opdrachtgever ongevraagd van advies voorzien indien Adviseur daarbij een redelijk belang onderkent van Opdrachtgever; de vergoeding hiervoor wordt geacht in het honorarium te zijn begrepen.

4. Fasering; deelopdrachten                                                                                                        

Indien de opdracht is opgedeeld in fasen of delen, dient per fase of deel schriftelijk opdracht te worden verstrekt. Eerst na zodanige schriftelijke opdrachtverstrekking komt een opdracht tot stand. Opdrachtverlening terzake enige fase of deel, geeft Adviseur geen enkel recht op opdrachtverlening voor enige vervolgfase of vervolgdeel. Opdrachtgever behoudt zich terzake alle rechten voor.

Opdrachtgever is te allen tijde en om Opdrachtgever moverende redenen gerechtigd om de Overeenkomst, dan wel een reeds verstrekte opdracht (per fase of deel), op te zeggen; in zodanige geval is Opdrachtgever gehouden het honorarium en kosten van Adviseur te vergoeden naar de stand van de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden; Opdrachtgever zal alsdan tevens reeds door Adviseur gemaakte kosten die redelijkerwijs niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden vergoeden; enige terzake door Opdrachtgever te betalen vergoeding zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de aangegane verplichting(en).

5. Waarschuwingsplicht Adviseur

Adviseur is gehouden om Opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen en met Opdrachtgever onverwijld in overleg te treden, indien Adviseur omissies of fouten constateert aan de zijde van Opdrachtgever of door Opdrachtgever bij het project ingeschakelde derden of derden wier werkzaamheden anderszins verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van (dreigende) overschrijding van termijnen, data, kosten, budgetten of sprake is van enige andere omstandigheid die redelijkerwijs van belang is voor Opdrachtgever.

Adviseur is eerst gerechtigd tot (het doorvoeren van) wijzigingen indien Opdrachtgever daar schriftelijk mee heeft ingestemd (evenals met de aan zodanige wijziging verbonden gevolgen wat betreft tijd en kosten).

De opdrachtgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor uitlatingen van de adviseur. In geval de opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld door derden, zal de aansprakelijkstelling worden doorgelegd naar de adviseur.

6. Honorarium

Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is het honorarium prijsvast; stijging van lonen, materialen, wijzigingen van cao’s of anderszins komen derhalve niet voor verrekening in aanmerking. Evenmin zal het honorarium worden geïndexeerd.

7. Betaling

Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, bedraagt de betalingstermijn 60 (zestig) dagen.

De facturen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals vervat in de Overeenkomst.

8. Geheimhouding

Adviseur is gehouden tot geheimhouding van alle informatie en documentatie die door Opdrachtgever als geheim of vertrouwelijk is aangemerkt dan wel terzake waarvan Adviseur behoort te begrijpen dat de betreffende informatie en documentatie een geheim of vertrouwelijk karakter heeft.

9. Algemene voorwaarden van de Adviseur

De toepasselijkheid van door de Adviseur gehanteerde algemene (verkoop-, leverings- of branche- of overige)voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen door Opdrachtgever.

10. DNR 2011

De DNR 2011 (“Rechtsverhouding Opdrachtgever-architect, ingenieur en Adviseur DNR 2011”, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011) maken onderdeel uit van onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM, evenwel met inachtneming van de in onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM vervatte afwijkingen en/of aanvullingen.

Zowel Opdrachtgever als Adviseur zijn in het bezit van een exemplaar van de DNR 2011 en zijn genoegzaam bekend met de inhoud van de DNR 2011.

Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen enerzijds het bepaalde in de DNR 2011 en anderzijds onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM, prevaleert het bepaalde in onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM.

 

II    AFWIJKINGEN EN/OF AANVULLINGEN T.O.V. DE DNR 2011

Inleiding

De DNR 2011 worden geacht onderdeel uit te maken van onderhavige Algemene Voorwaarden Adviseurs VORM, evenwel met inachtneming van de hierna genoemde afwijkingen en/of aanvullingen. Indien sprake is van impliciete dan wel expliciete tegenstrijdigheid tussen enerzijds de DNR 2011 en anderzijds de hierna beschreven afwijkingen en/of aanvullingen, prevaleren de hierna genoemde afwijkingen en/of aanvullingen.

Artikel 4 DNR

Artikel 4 is niet van toepassing. De opdracht is vastgelegd in de Overeenkomst.

Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, voert Opdrachtgever zelf de directie en houdt zelf toezicht (onverminderd het recht van Opdrachtgever om de directie en toezicht aan een derde op te dragen).

Artikel 5 DNR

In aanvulling op artikel 5 geldt dat de Adviseur uitsluitend werkzaamheden door derden mag laten uitvoeren, indien de Opdrachtgever daarmee heeft ingestemd (onverlet latend de volledige verantwoordelijkheid van de Adviseur).

Artikel 6 DNR

In afwijking van artikel 6 lid 1 is Opdrachtgever te allen tijde en te zijner beoordeling gerechtigd derden-adviseurs aan te stellen.

Artikel 7 lid 1 DNR

In afwijking van artikel 7 lid 1 geldt dat de Adviseur niet gerechtigd is als gemachtigde van de Opdrachtgever op te treden en/of namens Opdrachtgever overeenkomsten aan te gaan en/of (bindende) toezeggingen te doen namens Opdrachtgever, behoudens en voor zover Opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Indien Adviseur zijn voorgaande verplichting niet nakomt, vrijwaart Adviseur Opdrachtgever.

Artikel 7 lid 2 DNR

De woorden “in een dringend geval” worden geschrapt.

Artikel 8 DNR

Bij de beoordeling van de esthetische waarde en de daaraan te stellen redelijke eisen zal hetgeen in de Overeenkomst (en/of de daarbij behorende bijlagen) is vervat, in de beoordeling worden betrokken.

Adviseur spant zich nadrukkelijk in om een positief welstandsadvies te verkrijgen.

Artikel 9 DNR

Een aanpassing van het honorarium van Adviseur en/of de advieskosten is niet aan de orde indien de in artikel 9 lid 2 DNR genoemde wijzigingen in wet- en/of regelgeving op het moment van het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs voorzienbaar waren of behoorden te zijn voor Adviseur.

Adviseur heeft uitsluitend aanspraak op een hoger honorarium en/of een aanvullende vergoeding van advieskosten, indien zulks uitdrukkelijk en bevoegdelijk schriftelijk is bevestigd door Opdrachtgever.

Artikel 11 lid 3 DNR

Voorafgaand aan, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, zal Adviseur een afschrift van zijn verzekeringspolis ter beschikking stellen aan Opdrachtgever ten blijke van het feit dat Adviseur zich overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst heeft verzekerd.

Opdrachtgever zal als begunstigde op genoemde polis dienen te worden vermeld.

De Adviseur dient zich tenminste te verzekeren voor het bedrag zoals vervat in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst terzake niets bepaalt, is Adviseur gehouden een verzekering te sluiten die, gelet op de opdrachtwaarde, risico’s en belangen van Opdrachtgever tenminste als gebruikelijk en adequaat kan worden beschouwd.

Artikel 11 lid 4 DNR

In aanvulling op het bepaalde in dit lid, geldt dat Adviseur tevens rekening houdt met (i) de eisen en voorschriften van SWK dan wel Woningborg of een andere in de Overeenkomst genoemde certificerende instantie (ii) de eisen en voorschriften van de nutsbedrijven (iii) alle overige eisen en voorschriften zoals genoemd in de Overeenkomst (iv) alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (v) toepasselijke normen .

Adviseur vrijwaart Opdrachtgever indien Adviseur de in artikel 11 lid 4 of hiervoor genoemde eisen, wet- en regelgeving, normen en voorschriften niet naleeft.

Artikel 11 lid 6 DNR

In afwijking van artikel 11 lid 6 geldt dat de in de Overeenkomst opgenomen termijnen en/of data bindend zijn en zogenaamde fatale termijnen betreffen, tenzij in de Overeenkomst zelve anders is bepaald.

Artikel 11 lid 11 DNR

De genoemde bewaartermijn bedraagt 10 jaren (in plaats van vijf jaren), gerekend vanaf de datum waarop de opdracht is geëindigd.

Artikel 12 lid 7 DNR

In afwijking van artikel 12 lid 7, is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst, althans zijn rechtsverhouding met de Adviseur, over te dragen, geheel dan wel gedeeltelijk aan (i) een vennootschap behorende tot de groep van Opdrachtgever (ii) een samenwerkingsverband waarin Opdrachtgever direct of indirect participeert. Adviseur stemt reeds nu voor alsdan in met zodanige contractsoverneming.

Artikel 14 lid 1 DNR

Het woord “directe” wordt geschrapt.

Artikel 14 lid 2 DNR

In afwijking van artikel 14 lid 2, geldt dat de kosten die met uitvoering van het object zouden zijn gemoeid als de opdracht van aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd worden, ook vergoed worden indien de uitvoering van het object zich in een zodanig stadium bevindt indien de Opdrachtgever, gelet op het stadium van uitvoering, niet meer in de gelegenheid is om kosten te besparen en/of zijn opbrengsten te verhogen.

Artikel 14 lid 5 DNR

In afwijking van artikel 14 lid 5 is Adviseur volledig verantwoordelijk voor door Opdrachtgever voorgeschreven personen, tenzij in de Overeenkomst terzake afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Artikel 14 lid 7 DNR

In afwijking van artikel 14 lid 7 geldt dat de Adviseur alleen aansprakelijk is voor de schade die niet is gedekt door de daadwerkelijk door Opdrachtgever gesloten CAR-verzekering terzake het uit te voeren object.

Artikel 15 leden 1 en 2 DNR

De leden 1 en 2 worden vervangen door de volgende bepaling: “De door de Adviseur te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag zoals genoemd in de Overeenkomst.”

Indien in de Overeenkomst terzake geen bedrag is genoemd, is de aansprakelijkheid niet beperkt.

Artikel 16 leden 1 en 4 DNR

De in genoemde leden genoemde termijnen bedraagt 10 jaren (in plaats van vijf jaren), gerekend vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

Artikel 16 lid 2 DNR

De woorden “binnen bekwame tijd” worden vervangen door “binnen twee jaren”.

Artikel 16 lid 3 DNR

De in dit lid genoemde termijn bedraagt vijf jaren (in plaats van twee jaren).

Artikel 17 lid 1 DNR

Het in dit lid bepaalde laat het recht van Opdrachtgever tot verrekening of opschorting onverlet, onverminderd diens overige rechten.

Artikel 17 leden 3, 4 en 5 DNR

Deze leden zijn niet van toepassing.

Artikel 20 lid 3 DNR

Dit lid is niet van toepassing, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever.

Artikel 22 DNR

Dit lid is niet van toepassing. Zowel Opdrachtgever als Adviseur zijn bevoegd de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in de wet en/of de Overeenkomst, onverminderd hun overige rechten.

Artikel 33.1.d, 39.1.d, 41.1.d DNR

Het in de betreffende leden bepaalde is alleen van toepassing indien en voor zover de aangegane verplichtingen redelijkerwijs niet meer ongedaan te maken zijn, onverminderd de verplichting van Adviseur om de genoemde kosten te beperken.

Artikel 33 lid 2, 39 lid 2, 41 lid 2 DNR

Het in de betreffende leden bepaalde is niet van toepassing.

Artikel 35.1.d, 37.1.d, 43.1.d DNR

De betreffende leden zijn niet van toepassing.

Artikel 34, 36, 38, 40, 42, 44

Het in genoemde artikelen bepaalde is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt dat, onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever zoals vervat in de Overeenkomst en/of het overigens bepaalde, Opdrachtgever steeds gerechtigd is om het advies, ontwerpen, tekeningen en/of overige door Adviseur vervaardigde documentatie te gebruiken en uit te voeren – dan wel door derden te laten gebruiken of uit te voeren – onder voorwaarde dat Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst, het honorarium van Adviseur volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor adequate zekerheid heeft gesteld.

Artikel 45 en 46 DNR

In afwijking van artikelen 45 en 46 DNR geldt het hierna bepaalde.

Indien en zodra Opdrachtgever het honorarium van Adviseur volledig heeft voldaan overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst, worden het advies, ontwerpen, tekeningen en/of overigens door Adviseur vervaardigde documenten eigendom van Opdrachtgever en wordt het auteursrecht op zodanig advies, ontwerpen, tekeningen en/of overige documenten aan Opdrachtgever overgedragen.

Adviseur zal op eerste verzoek van Opdrachtgever het advies, ontwerpen, tekeningen of anderszins door Adviseur vervaardigde documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking stellen in door Opdrachtgever gewenste vorm (‘hardcopy’, digitaal of anderszins).

Zodanige overdracht van eigendom en auteursrecht wordt reeds nu voor alsdan hierbij geacht te hebben plaatsgevonden; indien terzake nog vervulling van enige nadere formaliteit zou zijn vereist, zal Adviseur daaraan zijn medewerking verlenen.

Opdrachtgever is terzake geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

Voorts is Opdrachtgever, indien en zodra deze het honorarium van Adviseur volledig heeft voldaan overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst, gerechtigd het advies, ontwerpen, tekeningen en/of overige documentatie in zodanig geval gerechtigd, geheel dan wel gedeeltelijk, door Opdrachtgever zelve dan wel door derden, in iedere door Opdrachtgever te bepalen vorm, te (laten) bewerken, openbaren, verveelvoudigen, publiceren, uit te (laten) werken, te (laten) wijzigen en/of uit te (laten) voeren. Opdrachtgever is terzake geen aanvullende vergoeding verschuldigd.

De hiervoor genoemde aan Opdrachtgever toekomende rechten kunnen niet worden herroepen en zijn niet op enigerlei wijze beperkt.

De naam van Adviseur zal steeds door Opdrachtgever worden vermeld op daarvoor in aanmerking komende documenten.

Het bepaalde in artikel 46 lid 2a, b en d blijft van kracht; lid 2c is niet van toepassing.

Het bepaalde in artikel 46 lid 3 is niet van toepassing.

Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Adviseur de bronbestanden van de door Adviseur in opdracht van Opdrachtgever opgestelde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of overige documentatie aan Opdrachtgever (in elektronische vorm) doen toekomen althans ter beschikking stellen. De bronbestanden dienen te worden verstrekt in een door Opdrachtgever aan te wijzen vorm, waaronder in ieder geval zal worden begrepen: AutoCad, SketchUp en InDesign.

Artikel 47 lid 1 en 2 DNR

In afwijking van artikel 47 lid 1, geldt dat de Opdrachtgever niet verplicht is overeenkomstig het advies en bedoeling van Adviseur tot uitvoering over te gaan. De tweede en volgende zinnen van lid 1, alsmede lid 2, vervallen.

Artikel 48 lid 2 DNR

Het woord “niet” wordt geschrapt.

Artikel 48 lid 3 DNR

Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing.

Artikel 50 lid 4.a t/m i

Tenzij uit de Overeenkomst anders volgt, worden deze sub a t/m i genoemde kosten geacht te zijn begrepen in het honorarium.

Het aantal lichtdrukken wordt beperkt op de wijze als omschreven in de Overeenkomst.

Artikel 58 DNR

Het bepaalde in artikel 58 laat te allen tijde onverlet het recht van Opdrachtgever en Adviseur om zich in geval van spoedeisende geschillen en/of indien executoriale maatregelen dienen te worden aangewend – ook - te wenden tot de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam.