Cacaokwartier
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Omdat we ons bewust zijn van de huidige milieuproblemen, nemen we met de ontwikkeling van het Cacaokwartier onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. Tegelijkertijd willen we laten zien dat het mogelijk is om groei, ontwikkeling en leefbaarheid te combineren met het terugdringen van CO2-uitstoot. De insteek hierbij is om de kwaliteit van leven te verbeteren door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onze duurzame ambities voor het Cacaokwartier
liggen op het vlak van energie, mobiliteit, klimaat en biodiversiteit, sociaal-maatschappelijk en circulariteit.

Lees alles uit het visiedocument.

Duurzaamheid is een allesomvattend thema binnen het Cacaokwartier. Het duurzame gedachtengoed voor de herontwikkeling van de wijk is in de volgende thema’s terug te vinden:

 1. Aandacht voor het bouwen voor alle doelgroepen (inclusiviteit), het realiseren van prettige openbare ruimte, collectieve semi-openbare ruimte en ruimte voor eigen initiatief.
 2. Meer biodiversiteit op het terrein, door natuurinclusief te bouwen en aandacht te hebben voor het gebruik van de juiste groendichtheid en combinatie van beplanting, afgestemd op de plek waarop de beplanting toegepast wordt. 
 3. Toekomstgericht duurzame ontwikkeling in klimaatadaptatie waarbij de openbare ruimte wordt vergroend, er aandacht is voor een solide watersysteem dat hittestress tegengaat en er gezorgd wordt voor meer opslag van regenwater in natte
  perioden. Wij zullen de openbare ruimte ontwerpen op basis van het ‘groen-tenzij-principe’. 
 4. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het Cacaokwartier met het openbaar vervoer, het stimuleren van fietsgebruik en het te voet gebruikmaken van de omliggende voorzieningen. Er komen goede faciliteiten voor elektrisch vervoer en
  deelmobiliteit wordt gestimuleerd.

Een duurzame wijk in de volle breedte
De ontwikkeling van het Cacaokwartier is gericht op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hieronder valt duurzame mobiliteit, een duurzaam energiesysteem, maar is er ook aandacht voor het behoud en verweving van flora en fauna. Ook is er aandacht voor circulair en natuurinclusief bouwen bij de ontwikkeling van de wijk.

Duurzame mobiliteit
Naast de bebouwing is ook de mobiliteit in het Cacaokwartier ingericht op duurzaamheid. Het programma voor deelauto’s zal bestaan uit elektrische auto’s. Verder wordt het appartementencomplex zo ontworpen dat thuiswerken wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld in de vorm van een kantoorruimte in de appartementen of de mogelijkheid voor het realiseren van gezamenlijke werkruimtes. Ook wordt het openbaar vervoer, het stimuleren van fietsgebruik en het te voet gebruikmaken van de omliggende voorzieningen gestimuleerd.

Duurzaam energiesysteem
Voor alle nieuwbouw geldt dat vergunningaanvragen sinds 2021 moeten voldoen aan de landelijke BENGeisen. De combinatie van ontwerpaspecten zoals de compactheid van een gebouw, de oriëntatie en de transparantie van gevels zijn samen bepalend voor de energiebehoefte van gebouwen. Aandacht voor deze ontwerpaspecten is noodzakelijk om de BENG-eisen te halen. Het is verplicht om nieuwbouw gasloos te bouwen.

Door de schaalgrootte van de nieuwbouw is de toepassing van warmtekoude-opslag (WKO) met bronnen in de grond zeer interessant. Het energiesysteem is duurzaam, flexibel en modulair en energetisch zeer efficiënt. Bovendien kan naast verwarmen ook op zeer energiezuinige wijze gekoeld worden. Op deze manier wordt rekening gehouden met onzekerheden en opties voor de toekomst. Het systeem is zelflerend waardoor voorspelbaarheid en efficiëntie in opwek, gebruik en uitwisseling toenemen.

Samengevat zal het duurzaam energiesysteem van het Cacaokwartier rekening houden met:

 • Landelijke BENG-eisen en gasloos bouwen.
 • Aandacht voor stedenbouw en gebouwontwerpen in relatie tot energiebehoefte van gebouwen.
 • WKO met bronnen voor nieuwbouw, mogelijkheid tot koppeling restwarmte Abbott onderzoeken in samenwerking met de gemeente.
 • Opwekking van energie, onder meer op daken van gebouwen.
 • Aandacht voor elektrisch vervoer.

Circulair bouwen
Toegepaste materialen die nodig zijn voor de bouw, de stofstromen en het afval van het Cacaokwartier zijn zo veel mogelijk circulair. Het idee achter de circulaire economie is dat er geen afval overblijft en alle reststoffen hergebruikt worden. Zo ontstaat er een kringloop. In het Cacaokwartier uit zich dit onder meer in flexibel bouwen, bouwen met materialenpaspoorten, ontwerpen voor hergebruik, overstappen van bezit naar delen van goederen, het aanbieden van diensten in plaats van goederen, afvalscheiding en hergebruik van materialen en producten.

Samengevat zijn dit de aandachtspunten voor circulair bouwen:

 1. Ontwerp voor verlenging van de levensduur en hergebruik van gebouwen.
 2. Inzet op gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van mobiliteit en energie.
 3. Gebruik van zoveel mogelijk lokale materialen.
 4. Inzet op herbruikbare materialen.

Een wijk met groen karakter
Bij de ontwikkeling van het Cacaokwartier ligt de focus op natuurinclusief bouwen waarbij ook de openbare ruimte nauw betrokken zal worden. Zo krijgt de wijk een groen karakter dat bijdraagt aan een goede leefbaarheid voor bewoners, flora en fauna.

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief is een verzamelterm voor tal van maatregelen om natuur te integreren in het Cacaokwartier. Op dit moment is het huidige Van Houten Industriepark volledig verhard en is er zeer weinig groen aanwezig. De herontwikkeling van dit gebied biedt kansen om deze locatie te transformeren naar een natuurinclusief en groendichter terrein met behoud van de bestaande natuur zoals de hoge bomen aan de Prinses Irenelaan. 

Een gezond functionerend stedelijk ecosysteem zorgt voor meer biodiversiteit en een prettig leefklimaat. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbrengen van voorzieningen aan gebouwen voor beschermde soorten, maar ook om het betrekken van de openbare ruimte. Natuurinclusief bouwen draagt bij aan warmteregulering, vermindering van luchtvervuiling, verbeterde waterbergingscapaciteit tijdens zware regenbuien en biedt ruimte aan insecten en beperkt de komst van plaaginsecten.

Het integreren van een groen karakter in het Cacaokwartier is een belangrijke waarde in relatie tot hittestress en wateroverlast. Het verwerken van groen in de binnengebieden en het openbaar gebied zorgt voor verkoeling en draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast en het bergen van water. De binnentuinen worden zo veel mogelijk groen of halfverhard ingericht zodat deze ook kunnen bijdragen aan het verminderen van hittestress en aan vertraging van overstroming. Dit kan zonder de toegankelijkheid van deze plekken voor ouderen en mindervaliden te verminderen. Daken en gevels krijgen daarnaast een tweede functie zoals groene daken, waterdaken, zonnepanelen, waterberging in openbare ruimte en groen-blauwe daken of combinaties hiervan. Geometrie, materiaal en kleur van gebouwen dragen zo veel mogelijk bij aan het verminderen van hittestress op het terrein.

Samengevat zal er bij het natuurinclusief bouwen rekening worden gehouden met:

 • Groene inrichting van binnentuinen en openbare ruimte.
 • Daken van gebouwen (nieuwbouw en bestaand) benutten voor groen, waterberging en/of zonnepanelen.
 • In de buitenruimte zorgen voor genoeg zon in koude maanden en schaduw in warme maanden.
 • Natuurinclusief ontwerpen en bouwen (bijvoorbeeld gevels en daken met ruimte voor nestgelegenheid).
 • Aandacht voor biodiversiteit bij vergroening openbare ruimte, in het bijzonder de zone tussen plangebied en Prinses Irenelaan.

Cacaokwartier is een project van:

 • VORM Ontwikkeling BV
 • Porten Development
 • Ten Brinke
 • DHG
 • Rosewood
 • Gemeente Weesp